RÓLUNK

 Budapest Főváros Kormányhivatala Foglalkoztatási Főosztály már hagyományosan, 20 éve nem csak az álláskeresőknek, hanem preventív jelleggel az általános, illetve a középiskolás fiataloknak is szervez pályaválasztási, pályaorientációs témakörben kiállításokat, börzéket, valamint vesz részt több olyan rendezvényen, amely ezt a korosztályt, a „jövő nemzedékét” éri el. Ezen események több ezer fiatalt vonzanak évente.

A „SzakMÁzz!” Pályaválasztási Kiállítás megrendezésével segítséget szeretnénk nyújtani a szakmaválasztáshoz kapcsolódó információk megszerzésében és a megfelelő szakmai elképzelés kialakításában a pálya-, szakma- és iskolaválasztás előtt álló, elsősorban általános iskolás tanulók, valamint a szakképzettséggel nem rendelkező középiskolások részére. Emellett kiemelt célcsoportként kezeljük a szülőket, pedagógusokat, akik a részükre nyújtott információk birtokában segíteni tudják a fiatalokat pályaválasztási döntésük meghozatalában.

A rendezvény célja egyben figyelemfelkeltés is, amely arra irányul, hogy bemutassa a szakképzettség és a magasabb szakmai és iskolai végzettség megszerzésének esélyt növelő hatását a munkaerő-piacon.

A rendezvényen megjelenő tanulók komplex információt kapnak a pályákról, foglalkozásokról, hiányszakmákról, munkaerő-piaci helyzetről. Az iskolarendszeren belüli és kívüli oktatási, képzési lehetőségek bemutatásával segítséget szeretnénk nyújtani a pálya- és iskolaválasztásban, továbbá a kamarák együttműködésével és a gyakorlati képzést biztosító munkaadók bevonásával információt adni a gyakorlati szakképzés lehetőségeiről és feltételeiről.

 

PARTNEREINK

Budapesti Kereskedelmi És Iparkamara, Oktatási és Képzési Főosztály.
A "SzakMÁzz!" pályaorientációs rendezvénysorozat a BKIK tevékenységének motorja, immár évek óta. Budapest Főváros Kormányhivatalával, mint elsődleges szakmai partnerünkkel való közös munkánk több erős oszlopon nyugszik: egyfelől az ergonómikus feladat- és forrásmegosztás, másfelől a folyamatos, tervezett és célorientált kommunikáció, harmadrészt a pályaorientáció mibenlétéről és a korcsoportos megközelítés módszertanát, illetve eszközrendszerét tekintve közös elvi és gyakorlati platform. Az évek gyakorlata abban a meggyőződésünkben erősített meg bennünket, hogy a szakmaismeret és az önismetet a sikeres választás két, egymástól el nem választható tényező. Ezért támogatjuk az élményalapú, magunk közt "csinálós" aktivitásokat. A BKIK a szakképzésért felelős ágazati szereplők egyik legfontosabbika. Mint a területén műkődő gazdálkodó szervezetek érdekképviseleti köztestülete, rendszeresen összegyűjti a piaci szereplők tudás- szakemberigényét, így a szakképzés szereplőit egymáshoz, a kor igényeihez közelíti.
1016 Budapest, Krisztina krt. 99
Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat Továbbtanulási, Pályaválasztási Tanácsadó Tagintézménye
Ingyenes személyes tanácsadást nyújtunk továbbtanulás, pályaválasztás előtt álló általános iskolai tanulók (ill. szüleik), középiskolás (vagy végzett) diákok részére. Tanácsadóink információval, szükség esetén képesség- és érdeklődésfelméréssel segítik a jelentkezőket. A találkozások száma a kérdések jellegétől függően általában 1-4 alkalom. Jelentkezhetnek budapesti lakcímmel (ill. ennek hiányában fővárosi oktatási intézményben tanulói jogviszonnyal) rendelkezők, 12 és 25 éves kor között: palyavalasztas.fpsz.hu/jelentkezes. Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat Továbbtanulási és Pályaválasztási Tanácsadó Tagintézménye cím: 1088 Budapest, Vas u. 8. tel.: (1) 338-2156, 338-2794 e-mail: palyavalasztas@fpsz.net honlap: palyavalasztas.fpsz.hu közösségi oldal: facebook.com/palyavalasztas
1088 Budapest, Vas u. 8.
Szent István Egyetem, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Társadalomtudományi és Tanárképző Intézet, Pedagógia és Pályatervezés Tanszék
A Tanszék munkatársai felelősek az „Emberi erőforrás tanácsadó” mesterszak, valamint a „Pályaorientáció szakterületen pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak” működéséért. Hazánk felsőoktatásában jelenleg ezen a két szakon biztosítanak hangsúlyosan olyan ismereteket, melyek az egyéni életutak támogatásához szükségesek. A negyed évszázad során pályaorientáció területén felhalmozott szellemi tőkét kutatások és szakirodalmak egész sora bizonyítja. Mindezt az interdiszciplináris munkát az hitelesíti, hogy a hosszú évek alatt más intézményekkel (képzőintézmények, kormányhivatalok foglalkoztatási főosztályai, kamarák, civil szervezetek, stb.) együttműködésben valósítanak meg projekteket a gyakorlatban. Ebben a sorban kiemelt helyen szerepel a „SzakMÁzz!” Pályaválasztási Kiállítás, mely alkalmakkor a felkészített hallgatók csoportos beszélgetést vezetnek, informáló és kísérő tanácsadást folytatnak a kiállítást meglátogató fiatalokkal.
Kontakt Alapítvány
A Kontakt Alapítványt a Gödöllői Agrártudományi Egyetem (a Szent István Egyetem jogelődje) Tanárképző Intézetének igazgatója alapította 1999-ben azzal a céllal, hogy a tanácsadó szakemberek számára szakmai és továbbképzési fórumot biztosítson. Az Alapítvány országos hatáskörű, közhasznú szervezet. Tevékenységei között a nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, a munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzése szerepel csakúgy, mint ezen rétegek foglalkoztatásának elősegítése. Részükre igény szerint humán szolgáltatást nyújtunk. Foglalkozunk fiatalokkal, akik a leendő szakmájuk és végzettségük kiválasztása előtt állnak. Számukra pályaorientációs csoportfoglalkozásokat és egyéni pályaválasztási tanácsadást is nyújtunk – de felkereshetnek bennünket felnőttek, akik új pályalehetőséget keresnek.
1032 Budapest, Ágoston u. 10.

PEDAGÓGUSOKNAK /SZÜLŐKNEK

https://due.hu/hir/2427/a-due-is-ott-lesz-a-szakmazz-kiallitason

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Szabóky Adolf Szakképzési Ösztöndíjra vonatkozó hiány-szakképesítéseket az alábbi linken találhatjátok meg.
A fővárosban 2019/2020-as tanév hiányszakmái: asztalos, burkoló, épület- és szerkezetlakatos, gyakorló ápoló, eladó, kőműves, ipari gépész, könyvkötő - nyomtatványfeldolgozó, pék, vegyész technikus, szociális gondozó és ápoló, szociális asszisztens, magasépítő technikus, hegesztő, dísznövénykertész, villanyszerelő, női szabó, húsipari termékgyártó, informatikai rendszerüzemeltető, vasútforgalmi szolgálattevő.

https://www.nive.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=595&Itemid=267

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

https://www.youtube.com/watch?v=5TS6zCj3ruk

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Tanácsadás Magyarországon

 

Magyarországon a pályatanácsadással kapcsolatos szolgáltatások részben az Emberi Erőforrások Minisztériuma, részben az Innovációs és Technológiai Minisztérium , és részben pedig a Miniszterelnökség felügyelete alá tartoznak. 2015. január 1-től az életpálya-tanáxsadási szolgáltatások kidolgozásáért és működtetéséért a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal is felelős.

A Nemzeti Pályaorientációs Portál (https://palyaorientacio.munka.hu) hasznos információkkal szolgál a tanulás és munka világáról, szakmákról, és foglaljkozásokról. Az érdeklődők szakmaismertető mappákat és filmeket tölthetnek le, vagy különböző keresők segítségével tájékozódhatnak a tanulás vagy a munka világáról.

Pályaorientációs tájékoztatás és tanácsadás                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Az alap- és középfokú oktatásban a pályaorientáció a Nemzeti Alaptanterv (MAgyar Közlöny 2012.június 4. 66. szám: www.magyarkozlony.hu) értelmében fontos fejlesztési terület, amely segít a megfelelő foglalkozások és pálya kiválasztásában. Az alaptanterv szerint főként az "Életvitel és gyakorlat" műveltségterületen belől kap helyet a pályaorientáció.

A 2011. évi CCIV törvény a nemzeti felsőoktatásról kimondja, hogy a felsőoktatási intézmények tájékoztató és tanácsadó rendszerükkel a diákokat felsőfokú tanulmányaik alatt és a befejezést követően segítik a karriertervezésben és pályakövetési rendszert működtetnek. A magyarországi felsőoktatási intézmények többségében működik tanácsadó és karrierközpont, a nagyobb intézmények karriermenedzsment kurzusokat vagy tréningeket indítanak és letpálya-tervezési szolgáltatásokat nyújtanak.

A fővárosi és megyei kormányhivatalok foglalkoztatási főosztályainak alapfeladata, többek között, a munkaerő-piaci és foglalkozási információk nyújtása, munka-, pálya-, álláskeresési, rehabilitációs és pszichológiai tanácsadás biztosítása.

2000-ben az Európai Bizottság tanácsadó hálózatának (Euroguidance) magyarországi tagjaként jött létre a Euroguidance Magyarország (www.euroguidance.hu), mely jelenleg a Nemzetközi Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal keretén belül működik. A központ fő feladatai közé sorolható az uniós életpálya tanácsadással és mobilitással kapcsolatos információk és jó gyakorlatok gyűjtése és terjesztése.

A 2011. évi 187. sz. törvény értelmében a gazdasái kamarák is közreműködnek a pályaorientációval összefüggő feladatok ellátásában. A kamarák pályaorientációs tevékenysége az alábbiakra terjed ki: pályaválasztás és pályaorientáció általános iskolás tanulók részére kiemelten a hiány- és keresett szakképesítésekben, valamint pályaválasztási és pályaorientációs rendezvények, gyár- és üzemlátogatások szervezése.

Az általános iskolai korosztály pályaorientációjában jelentős szerepet kapnak a pedagógiai szakszolgálatok, amelyek működését a 15/2013 (II.26.) EMMI rendelet határozza meg. A pedagógiai szakszolgálatok továbbtanulási és pályaválasztási tanácsadás feladatkörébe a tanulók adottságainak, tanulási képességeinek, irányultságának szakszerű vizsgálata, valamint ennek megfelelően iskolaválasztás ajánlása tartozik.

2015-től az országban 44 szakképzési centrum kezdte meg működését. A szakképzési centrumok a hozzájuk tartozó tagintézményekben folyó szakképzési programokról, illetve az aktuálisan induló felnőttoktatási és felnőttképzési lehetőségekről adnak tájékoztatást. A szakképzési centrumok működését a 20111. évi CLXXXVII. szakképzésről szóló törvény határozza meg.

A pedagógiai szakszolgálatok, a megyei kamarák, a kormányhivatalok foglalkoztatási főosztályai, valamint a szakképzési centrumok gyakran egymással együttműködve támogatják az iskolák pályaorientációs munkáját.

Egyes cégek és non-profit szervezetek képzéseik mellett szintén nyújtanak pályainformációs és tanácsadó szolgáltatást programjaik részeként, vagy azok kiegészítéseként. A megyei művelődési központokban, családsegítő irodákban szintén működnek pályaválasztási tanácsadáshoz kapcsolódó szolgáltatások.

Célcsoportok

A hazai pályaválasztási információs és tanácsadó szolgáltatások az alábbi célközönségek számára érhetőek el:

- általános iskolás tanulók és szülei (a pálya-, illetve középiskola-választás korai szakaszában),

- középiskoalás tanulók és szüleik (felsőoktatási vagy a szakképzési program kiválasztásán),

- pályakezdők,

- álláskeresők,

. továbbképzésben / felnőttképzésben részt venni szándékozók,

- pályatanácsadást igénylők,

- a munka világába visszatérni szándékozó inaktív felnőttek.

A roma lakosság és a fogyatékkal élők számára számos országos és regionális program kínál speciális szolgáltatásokat, valamint a tanulási nehézségekkel küzdő vagy értelmi fogyatékos személyeket civil szervezetek is segítik tanácsadó szolgáltatásaikkal.

 

Pályaorientációs és pályainformációs szolgáltatások Magyarországon

 

Munka-, pálya-, álláskeresési-, rehabilitációs, helyi (térségi) foglalkoztatási tanácsadás

A szolgáltató neve: Megyeri Kormányhivatalok / Foglalkozási Információs Tanácsadó (FIT)

Ügyfelek / Célcsoport: Minden életkori csoport

További információ: www.kormanyhivatal.hu ; www.munka.hu

Online pályainformáció nyújtás (Online tanulási és munkaerő-piaci információk)

A szolgáltató neve: Nemzeti Pályaorientációs Portál

 Ügyfelek / Célcsoport: minden korosztály

További információ: http://palyaorientacio.munka.hu

Továbbtanulási / pályaválasztási tanácsadás

A szolgáltató neve: Pedagógiai szakszolgálat, megyénként és a fővárosban 1 központ

Ügyfelek / Célcsoport: pályaválasztás, iskolaválasztás előtt álló fiatalok

További információ: Elérhetőségek az Oktatási Hivatal weboldalás, www.oktatas.hu

Pályaválasztás, pályaorientáció (kiemelen a hiány- és keresett szakképesítésekben), koordináció

A szolgáltató neve: Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, megyénként és a fővárosban 1 központ

Ügyfelek / Célcsoport: pályaválasztás, iskolaválasztás előtt álló általános iskolások, tanárok, szülők

További információ: www.mkik.hu

Információ szakképzési, felnőttoktatási és felnőttképzési programokról

A szolgáltató neve: Szakképzési Centrumok

Ügyfelek / Célcsoport: pályaválasztás, iskolaválasztás előtt álló általános iskolások, tanárok, szülők, felnőttkori tanulás iránt érdeklődők

További információ: Szakképzési Centrumok és tagintézményeik elérhetőségei, képzéskör: www.nive.hu

(forrás: Tanácsadás Magyarországon Euroguidance Magyarország)

 

INFORMÁCIÓK A PÁLYAVÁLASZTÁSHOZ

Megújult az NSZFH a pályaorientációs portálja: https://palyaorientacio.nive.hu/ 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

A középfokú iskolai, a kollégiumim , valamint a Köznevelési és a Szakképzésin Hídprogramba történő felvételi eljárás lebonyolításának ütemezése a 2019/2020. tanévben

11/2019. (VII.3.) EMMI rendelet

 

2019. szeptember 10. - Az oktatásért felelős miniszter pályázatot hirdet az Arany János Tehetséggondozó Programba, az Arany János Kollégiumi Programba, valamint az Arany János Kollégiumi.Szakközépiskolai Programba történő jelentkezésről.

2019. szeptember 30. - A Hivatal a honlapján közlemény formájában nyilvánosságra hozza a középfokú iskolák tanulmányi területeinek meghatározási formáját.

2019. október 20. - A középfokú iskolák a középfokú intézmáények felvételi információs rendszerében - a Hivatal által közzétett közleményben foglaltak szerint - meghatározzák tanulmányi területeiket, és rögzítik a felvételi eljárásuk rendjét tartalmazó felvételi tájékoztatójukat.

2019. október 20. - A középfokú iskoláknak, kollégiumoknak nyilvánosságra kell hozniuk a honlapjukon a felvételi tájékoztatójukat.

2019. október 31. - Az általános iskola tájékoztatja a nyolcadikos évfolyamos tanulókat a felvételi eljárás rendjéről.

2019. november 15. - A Hivatal közzéteszi a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumi központi írásbeli felvételi vizsgát szervező gimnáziumok, továbbá a nyolcadik évfolyamosok számára központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézmények jegyzékét.

2019. december 6. - A tanulók jelentkezése a központi írásbeli felvételi vizsgára közvetlenül a központi írásbeli felvételi vizsgát szervező - az Arany János Tehetséggondozó Programra történő pályázat benyújtása esetén a pályázatban megjelölt - intézménybe.

2019. december 11. - Az Arany János Tehetséggondozó Programra történő pályázatok benyújtása.

2019. december 11. - A központi írásbekli felvételi vizsgátt szervező intézmények eddig az időpontig jelentik a Hivatalnak - a Hivatal által meghatározott módon - a hozzájuk központi írásbeli felvételi vizsgákra jelentkezők alapján a feladatlapigényüket.

2020. január 17. - Az Arany János Tehetséggondozó Programba tartozó intézmények megszervezik a találkozást a programba jelentkezőkkel.

2020. január 18. - Az általános felvételi eljárás kezdete

2020. január 18. 10.00. - Központi írásbeli felvételi vizsgák az érintett 6 és 8 évfolyamos gimnáziumokban. Központi írásbeli felvételi vizsgák a kilencedik évfolyamra és az Arany János Tehetséggondozó Programba jelentkezők számára az érintett intézményekben.

2020. január 23. 14.00. - Pótló központi írásbeli felvételi vizsgák a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumokban. továbbán a kilencedik évfolyamra, valamint az Arany János Tehetséggondozó Programba jelentkezők számára azoknak, akik az előző írásbelin alapos ok miatt nem tudtak részt venni.

20120. január 25. - Az Arany János Tehetséggondozó Programba tartozó intézmények megszervezik a találkozást a programba jelentkező, a pótló írásbelin részt vett tanulókkal.

2020. január 28. - Az Arany János Kollégiumi Programba történő pályázatok benyújtása.

2020. február 6. - A központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézmények a Hivatal által meghatározott módon értesítik az írásbeli eredményéről a tanulókat.

2020. február 8. - Az Arany János Tehetséggondozó Programban és az Arany János Kollégiumi Programban részt vevő intézmények a programra benyújtott pályázatok eredményéről - egymás egyidejű előzetes értesítésével és az oktatásért felelős miniszter bevonásával - értesítik az érintett törvényes klépviselőket, tanulókat és általános oskolákat.

2020. február 19. - Az általános iskola továbbítja a tanulói jelentkezési lapokat a középfokú iskoláknak, a tanulói adatlapok első példányát pedi a Hivatalnak. A 6 és 8 évfolyamos gimnáziumba történő jelentkezésről a tanuló közvetlenül is megküldheti a jelentkezéso lapot a gimnáziumnak, a tanulói adatlapot a Hivatalnak.

2020. február 19. - Jelentkezés a rendészetért felelős miniszter által fenntartott rendészeti szakgimnáziumokba.

2020. február 24 - március 13. - A szóbeli meghallgatások az általános felvételi eljárás keretében.

2020. március 16. - A középfokú iskola eddig az időpontig nyilvánosságra hozza a jelentkezők felvételi jegyzékét.

2020. március 19-20. - A tanulói adatlapok módosításának lehetősége az általános iskolában.

2020. március 23. - Az általános iskola eddig az időpontig elzárva őrzi az eredeti, korábban beküldött tanulói adatlap második példányát. A módosító tanulói adatlapot ekkor kell megküldeni a Hivatalnak.

2020. március 26. - A Hivatal elektronikus formában megküldi a középfokú iskoláknak a hozzájuk jelentkezettek listáját ABC sorrendben.

2020. március 27. - A Klebelsberg Központ kijelöli s Köznevelési Hídprogramot a következő tanévtől megvalósító középfokú intézméynt vagy intézményeket, és erről tájékoztatja az általános iskolákat.

2020. március 27. - A szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter , valamint az agrárpolitikáért felelős miniszter kijelöli a Szakképzési Hídprogramot a következő tanévtől megvalósító középfokú tagintézményt vagy intézményeket, és erről a Hivatalon keresztül tájékoztatja az általános iskolákat.

2020. április 6. - A Hivatal a módosító tanulói adatlapok alapján kiegészíti a jelentkezettek listáját.

2020. április 8. - A középfokú iskola igazgatója az ideiglenes felvételi rangsort a - Hivatal által meghatározott módon - megküldi a Hivatalnak.

2020. április 23. - A Hivatal kialakítja a végeredményt az igazgatói döntések és tanulói adatlapok egyeztetése alapján, és elküldi azt a középfokú iskoláknak ( egyeztetett felvételi jegyzék.)

2020. április 30. - A felvételt hirdető középfokú iskolák megküldik a felvételről vagy az elutasításról szóló értesítést a jelentkezőknek és az általános iskoláknak.

2020. április 30. - Az Arany János Kollégium . Szakközépiskolai Programba történő pályázatok benyújtása.

2020. május 11-22. - Rendkívüli felvételi eljárást kell tartani, ha az általános felvételi eljárás keretében a felvehető létszám 90%-ánál kevesebb tanulót vettek fel.

2020. május 11. - augusztus 31. - A középfokú iskola igazgatója rendkívüli felvételi eljárást írhat ki.

2020. május 22. - A 2020. május 22-ig megtartott rendkívüli felvételi eljárást meghirdető iskola igazgatója dönt a felvételi kérelmekről.

2020. június 1. - A benyújtott kérelmek alapján lefolytatott jogorvoslai eljárás befejezése a fenntartónál.

2020. június 17. - Az általános iskola értesítést küld a tanulóról a tanuló állandó lakhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes megyeszékhely szerinti járási hivatal, valamint a Nemzeti SDzakképzési ls Felnőttképzési Hivatal részére, amennyiben kezdeményezi a tanköteles tanuló felvételét a Szakképzési Hídprogramba. A Klebelsberg Központ kijelöl legalább egy, a megye területén működő Köznevelési Hídprogramban részt vevő köznevelési intézményt, amely a tanulót felveszi tankötelezettségének teljesítése érdekében.

2020. június 17. - Az általános iskola értesítést küld a tanulóról a tanuló állandó lakhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes megyeszékhely szerinti járási hivatal, valamint a nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal részére, amennyiben kezdeményezi a tanköteles korú tanuló felvételét a Szakképzési Hídprogramba. A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal kijelöl legalább egy, a megye területén működő Szakképzési Hídprogramban részt vevő középfokú intézményt, tagintézményt, amely a tanulót felveszi tankötelezettségének teljesítése érdekében.

2020. június 22 - 24. - Beiratkozás a középfokú iskolába, valamint a Köznevelési és a Szakképzési Hídprogramba az iskola igazgatója által meghatározott időben.

2020. június 29-30. - A fogadó iskola értesítést küld a Szakképzési Hídprogramba beiratkozott, illetve elutasított tanulókról az általános iskolának. Az általános iskola, amennyiben három munkanapon belül nem kap értesítést a tanuló felvételéről, értesítést küld a tanuló állandó lakóhelye, ennek hiányában a tartózkodási helye szerint illetékes megyeszékhely szerinti járási hivatal, valamint a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal vagy - az általa fenntartott iskolák tekintetében - az agrárpolitikáért felelős miniszter részére.

2020. július 24. - augusztus 7. - Beiratkozás a honvédelemért felelős miniszter fenntartásában lévő, kizárólag a honvédelemért felelős miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítésekre való felkészítést folytató szakképző iskolába.

2020. augusztus 1. - 31. - Beiratkozás a rendészetért felelős miniszter által fenntartott rendészeti szakgimnáziumokba.

2020. augusztus 31. - Pótbeiratkozás a Köznevelési és a Szakképzési Hídprogramba.

PÁLYAORIENTÁCIÓS PROGRAMOKHOZ KÖTHETŐ PÁLYÁZATOK

Hamarosan...